Powrót         Dalej


Wartość zaktualizowana netto NPV


Metoda wartości zaktualizowanej netto pozwala określić obecną tj. aktualną wartość wpływów i wydatków pieniężnych związanych z realizacją ocenianego przedsięwzięcia rozwojowego. NPV określa się jako sumę, zdyskontowanych oddzielnie dla każdego roku przepływów pieniężnych netto NCF, zrealizowanych w całym okresie objętym rachunkiem, przy stałym poziomie stopy procentowej. Przedsięwzięcie rozwojowe jest opłacalne, jeżeli NPV jest większe lub równe zero. Dodatnia wartość NPV oznacza bowiem, że stopa rentowności tego przedsięwzięcia jest wyższa od stopy granicznej, określonej poprzez przyjętą do rachunku stopę procentową. Stąd każda inwestycja charakteryzująca się NPV większą od zera lub w skrajnym przypadku równą zero może być zrealizowana, gdyż przyniesie firmie określone korzyści finansowe. Ujemna wartość NPV świadczy natomiast o niższej od granicznej stopie rentowności przedsięwzięcia. Jego realizacja będzie nieopłacalna.