Powrót         Dalej


Koszty i wydatki

Koszt - Wyrażona w pieniądzu wartość pracy żywej i uprzedmiotowionej, zużytej w celu wytworzenia określonego wyrobu czy świadczenia określonej usługi.

Wydatek - Rozchód środków pieniężnych z kasy lub z rachunku bankowego w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi oraz w związku z regulowaniem różnych zobowiązań.