Powrót         Dalej


Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)


Jako metoda IRR należy do kategorii dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest oparta o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Jest stopą procentową, przy której wartość zaktualizowana netto ocenianego przedsięwzięcia jest równa zero (NPV=0).