Biznes plan - to pisemny dokument, do opracowania którego wykorzystuje się techniki planistyczne służące ocenie opłacalności przedsięwzięcia finansowego. Sporządza się go dla nowo powstającej firmy lub podmiotu już funkcjonującego w gospodarce rynkowej.

Przykłady firm usługowych:
biznes plan domu seniora
biznes plan firmy remontowej
gotowy biznes plan biura rachunkowego
przykładowy biznes plan fitness klubu

Biznes plan często określany jest systemem wczesnego ostrzegania, kierunkiem działania wprowadzającym porządek, minimalizując ryzyko niepowodzenia w biznesie. Istotą biznes planu jest określenie zarysu zamierzeń na bliższy lub dalszy okres funkcjonowania firmy, z oszacowaniem środków pieniężnych własnych lub zewnętrznych oraz sposobów działania, aby zrealizować założone cele.

Przykłady firm produkcyjnych:
biznes plan fabryki akumulatorów
przykład biznes planu agrofarmy
wzór biznes planu fabryki grzejników
przykładowy biznes plan fabryki przyczep

Każdy biznes plan jest indywidualnym pomysłem, który zawiera elementy składowe uwzględniające potrzeby osób decydujących o danej firmie. Najważniejszymi składnikami planu są: celowość, konkretność, użyteczność, realność oraz elastyczność. Natomiast do zasad konstruowania biznes planu powinno zaliczyć się: zwięzłość, przejrzystość, kompleksowość i funkcjonalność. Pełni on podwójną funkcję, zewnętrzną w przypadku przekazania potencjalnemu inwestorowi lub wewnętrzną na potrzeby zarządzania firmą.

Przykłady firm handlowych:
biznes plan sklepu z kosmetykami
przykładowy biznes plan dystrybutora drewna
biznes plan dystrybutora kominków
przykładowy biznes plan sklepu muzycznego


biznes plan.pdf

Profesjonalne opracowanie biznes planu, jako dokumentu kreującego zmiany prowadzące do rozwoju firmy, daje możliwość przeanalizowania wszystkich aspektów mających związek z rozpoczęciem nowej działalności lub rozwojem przedsiębiorstwa. Biznes plan jako plan menedżerów, określa ich umiejętności do podejmowania trafnych decyzji, zmierzających do mocnego, trwałego usytuowania się firmy na rynku, a także stworzenia jej wizji sukcesu. Jest niezbędnym zbiorem dokumentów przy pomocy których pozyskuje się zewnętrzne środki na sfinansowanie pomysłów biznesowych. O przydatności praktycznej planu decydować powinna jego użyteczność i realność oceniana według różnych kryteriów. Całkowicie nieprzydatny jest biznes plan w założeniach użyteczny lecz w wykonaniu nierealny i odwrotnie. Obydwie cechy powinno się brać pod uwagę łącznie. Zaznaczyć trzeba, że planu realnego i wykonalnego w 100% nigdy nie uda się opracować. Można mówić o zadowoleniu gdy wskaźnik ten mieścić się będzie w przedziale od 75% do 95%. Podejmując próbę oceny realności biznes planu szacuje się jednocześnie wskaźnik popełnienia dopuszczalnego błędu w granicach np. od 5% do 25% po uwzględnieniu oczekiwań indywidualnego odbiorcy projektu.

Pomocne w konstruowaniu planu przedsięwzięcia są założenia przedmiotowe, podmiotowe, celowe, czasowe, czynnikowe oraz dotyczące metod jego budowy. Założenia przedmiotowe określają jakie problemy i zagadnienia mają być przeanalizowane z przeszłości, teraźniejszości i na przyszłość. Natomiast założenia podmiotowe wskazują udział bezpośredni, pośredni i wspomagający innych podmiotów gospodarczych, instytucji, banków, firm doradczych itp. uczestniczących w realizowaniu planu. Założenia celowe i czasowe skonkretyzują główne cele strategiczne oraz dodatkowe jakie chcemy osiągnąć w określonym przedziale czasu np. trzech, pięciu lub więcej lat. Formułując założenia czynnikowe należy wyszczególnić takie, które będą sprzyjające, obojętne i niesprzyjające w tworzeniu projektu.

Plan działania wskazuje sposób w jaki zamierza się realizować projekt biznesowy. Powinno się w nim, na przykład, umieścić proponowane zmiany organizacji przedsiębiorstwa i zarządzania oraz udoskonaloną politykę, procedury wewnętrzne jakie zaplanowano wdrożyć. Należy również umieścić dodatkowe wskazówki, które zarząd firmy i pracownicy, będą wykorzystywać do usprawniania codziennych czynności podczas pracy. Warto napisać, w jaki sposób zamierza się w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa wytworzyć atmosferę sprzyjającą wykonywaniu zaplanowanych zadań, wzbudzić entuzjazm i zainteresowanie realizacją projektu wśród pracowników. Zaangażowana i dobrze współpracująca załoga podczas realizacji projektu to droga do sukcesu i przeświadczenia autorów projektu, że opracowany plan działania ma duże szanse na jego zrealizowanie.


Prezentowana strona internetowa ma na celu zapoznanie użytkownika z techniką planowania oraz udostępnienie gotowych projektów biznesowych.
Wzory przykładów zawierają między innymi: opis przedsięwzięcia, cel, charakterystykę firmy, strukturę zatrudnienia. Autorzy publikacji ze szczególną dokładnością opracowali najtrudniejszy i jednocześnie najważniejszy rozdział biznes planu tj. analizę finansową w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Obliczenia przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych bez algorytmów (formuł) gotowe do wydrukowania. Analityka zawiera: bilans (dotyczy spółek z o.o.), rachunek wyników i rachunek przepływów pieniężnych w układzie okresowym i narastającym, plan produkcji i sprzedaży, amortyzację środków trwałych, analizę kosztów i wydatków, zaplanowane inwestycje oraz źródła ich finansowania, stan zadłużenia kredytowego długoterminowego, ocenę rentowności przedsięwzięcia, NPV, IRR, analizę ryzyka obliczoną metodą rachunku prawdopodobieństwa, wybrane wskaźniki ekonomiczne, prezentację graficzną płynności finansowej oraz wyników finansowych netto firmy, itp.

Rachunek zysków i strat zawarty w biznes planie opracowano w układzie bezpośrednim. Kalkulacja przedstawia przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług w zależności od rodzaju zaplanowanego przedsięwzięcia. Koszty według rodzaju uwzględniają: odpisy amortyzacyjne, koszty paliwa, czynszów, energii elektrycznej, usług transportowych, usług remontowych, płac, reklamy, ubezpieczenia, prowizji od kredytów, podatków lokalnych. W analizie przepływów pieniężnych zawarto wszystkie wpływy pieniężne oraz wydatki na działalność bieżącą, gotówkę operacyjną, wydatki inwestycyjne, podatek dochodowy, spłatę zobowiązań z lat poprzednich itp.

Biznes plany sporządzono na okres średnioterminowy tj. trzech i pięciu lat z podziałem na kwartały.