Powrót


Spis treści:

Krótki opis przedsięwzięcia
Cele
Charakterystyka firmy
Zatrudnienie
Analiza finansowa
Rachunek wyników
Przepływy pieniężne
Ocena rentowności przedsięwzięcia
Analiza SWOT
Wnioski

Analityka:

Majątek firmy
Stan zobowiązań
Rachunek wyników w układzie okresowym
Rachunek wyników w układzie narastającym
Przepływy pieniężne w układzie okresowym
Przepływy pieniężne w układzie narastającym
Sprzedaż usług
Zatrudnienie na umowę o pracę
Zatrudnienie na umowę zlecenie
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Amortyzacja
Koszty
Wybrane wskaźniki ekonomiczne
Wartość zaktualizowana netto (NPV)
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
Analiza ryzyka opracowana metodą rachunku prawdopodobieństwa
Analiza progu rentowności (wieloasortymentowej) obliczona metodą średniej marży brutto

Wykresy:

Wykres liniowy wyników finansowych w układzie okresowym
Wykres liniowy wyników finansowych w układzie narastającym
Wykres liniowy przepływów pieniężnych w układzie kwartalnym