Powrót


Spis treści:

Krótka charakterystyka firmy
Struktura zatrudnienia w firmie
Sprzedaż usług i towarów
Analiza finansowa
Bilans
Rachunek wyników
Rachunek przepływów pieniężnych
Ocena rentowności przedsięwzięcia
Zakończenie
Analiza SWOT

Analityka - zestawienia tabelaryczne:

Bilans
Majątek firmy
Stan zobowiązań
Rachunek wyników w układzie okresowym
Rachunek wyników w układzie narastającym
Przepływy pieniężne w układzie okresowym
Przepływy pieniężne w układzie narastającym
Sprzedaż usług
Sprzedaż opon
Sprzedaż felg
Zatrudnienie na umowę o pracę
Zatrudnienie na umowę zlecenie
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Amortyzacja środków trwałych
Koszty
Wskaźniki ekonomiczne
Analiza ryzyka opracowana metodą rachunku prawdopodobieństwa
Wartość zaktualizowana netto (NPV)
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
Grafika (3 wykresy)