Powrót


Spis treści:

Krótki opis przedsięwzięcia
Cele
Charakterystyka kredytobiorcy
Działalność domu seniora
Zatrudnienie
Analiza finansowa
Rachunek wyników
Przepływy pieniężne
Ocena rentowności przedsięwzięcia
Wnioski

Analityka:

Majątek domu seniora
Stan zobowiązań
Rachunek wyników w układzie okresowym
Rachunek wyników w układzie narastającym
Przepływy pieniężne w układzie okresowym
Przepływy pieniężne w układzie narastającym
Przychody z tytułu opłat za pobyt stały w domu seniora
Przychody z tytułu dopłat do pokoi jedno lub dwuosobowych oraz z pobytu czasowego w domu seniora
Zatrudnienie i płace
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Amortyzacja
Koszty
Wybrane wskaźniki ekonomiczne
Wartość zaktualizowana netto (NPV)
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
Analiza ryzyka opracowana metodą rachunku prawdopodobieństwa

Wykresy:

Wykres liniowy wyników finansowych w układzie okresowym
Wykres liniowy wyników finansowych w układzie narastającym
Wykres liniowy przepływów pieniężnych w układzie kwartalnym