Powrót


Spis treści:

Analityka - zestawienia tabelaryczne:

Opis przedsięwzięcia
Cele
Charakterystyka firmy i kierunki działania
Oferta
Zatrudnienie
Analiza finansowa
Rachunek wyników
Przepływy pieniężne
Ocena rentowności przedsięwzięcia
Wnioski

Analityka - zestawienia tabelaryczne:

Majątek firmy
Stan zobowiązań
Rachunek wyników w układzie okresowym (z podziałem na kwartały)
Rachunek wyników w układzie narastającym (z podziałem na kwartały)
Przepływy pieniężne w układzie okresowym (z podziałem na kwartały)
Przepływy pieniężne w układzie narastającym (z podziałem na kwartały)
Sprzedaż towarów (z podziałem na kwartały)
Sprzedaż usług (z podziałem na kwartały)
Zatrudnienie i płace
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Amortyzacja środków trwałych
Koszty (z podziałem na kwartały)
Wybrane wskaźniki ekonomiczne
Analiza ryzyka
Wartość zaktualizowana netto (NPV)
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
Grafika (3 wykresy)