Powrót


Spis treści:

Krótki opis przedsięwzięcia finansowego
Cele
Charakterystyka firmy
Zatrudnienie
Analiza finansowa
Rachunek wyników
Rachunek przepływów pieniężnych
Ocena rentowności przedsięwzięcia
Analiza SWOT
Wnioski
Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu

Analityka - zestawienia tabelaryczne:

Majątek firmy
Stan zobowiązań
Rachunek wyników - okresowo
Rachunek wyników - narastająco
Przepływy pieniężne - okresowo
Przepływy pieniężne - narastająco
Sprzedaż towarów
Sprzedaż usług
Zatrudnienie i płace
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Amortyzacja środków trwałych
Koszty
Wskaźniki finansowe
Analiza ryzyka opracowana metodą rachunku prawdopodobieństwa
NPV - Wartość zaktualizowana netto
IRR - Wewnętrzna stopa zwrotu
Analiza progu rentowności
Grafika - wykresy