Powrót


Spis treści:

Krótki opis przedsięwzięcia
Cele
Charakterystyka firmy
Zatrudnienie
Analiza finansowa
Rachunek wyników
Rachunek przepływów pieniężnych
Ocena rentowności przedsięwzięcia
Wnioski
Analiza SWOT

Analityka - zestawienia tabelaryczne:

Majątek firmy
Stan zobowiązań
Rachunek wyników w układzie okresowym
Rachunek wyników w układzie narastającym
Przepływy pieniężne w układzie okresowym
Przepływy pieniężne w układzie narastającym
Sprzedaż
Zatrudnienie i płace
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Amortyzacja środków trwałych
Koszty
Wybrane wskaźniki ekonomiczne
Analiza ryzyka opracowana metodą rachunku prawdopodobieństwa
NPV - Wartość zaktualizowana netto
IRR - Wewnętrzna stopa zwrotu
Analiza progu rentowności (wieloasortymentowej) obliczona metodą średniej marży brutto w ujęciu rocznym
Grafika - wykresy

Wykresy:

Wykres liniowy wyników finansowych w układzie okresowym
Wykres liniowy wyników finansowych w układzie narastającym
Wykres liniowy przepływów pieniężnych w układzie kwartalnym