Powrót         Dalej


Wewnętrzna stopa zwrotu IRR


Jako metoda IRR należy do kategorii dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych. Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest oparta o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jest stopą procentową, przy której wartość zaktualizowana netto NPV ocenianego przedsięwzięcia jest równa zero.