Powrót         Dalej


Analiza ryzyka

Każda decyzja biznesowa, zarówno bieżącej działalności firmy, jak i jej zamierzeń rozwojowych, bazuje na prognozie przyszłych warunków działania, opiera się zatem na przewidywaniach obarczonych zawsze pewną dozą niepewności. Nie można w sposób absolutnie pewny ustalić jak ukształtują się poszczególne czynniki stanowiące podstawę dzisiejszej decyzji, za miesiąc czy rok. Stąd, podejmując ją ponosimy określone ryzyko, że decyzja ta okaże się błędna i nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Szerzej ujmując, przez ryzyko możemy rozumieć niebezpieczeństwo niezrealizowania celu założonego przy podejmowaniu określonej decyzji. Jedną z metod jaką można zastosować do obliczenia ryzyka jest rachunek prawdopodobieństwa przy szacowaniu przewidywanych przepływów pieniężnych z inwestycji.