Powrót         Dalej


Ocena rentowności

Rentowność to miara efektywności gospodarowania, wyrażająca się stosunkiem zysku lub bardziej ogólnie wyniku finansowego do sprzedaży netto, wielkości zaangażowanego kapitału lub wartości wszystkich aktywów. Rentowność może być zarówno dodatnia jak i ujemna, w zależności od tego czy przedsięwzięcie gospodarcze przynosi dochód czy też stratę.