Powrót         Dalej


Inwestycje

Inwestycje to wydatki firmy na dobra, które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług. Jest to tzw. efekt korzyści odroczonych w czasie. Inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz planowanych korzyści w przyszłości.

Finansowanie zewnętrzne - potrzebne środki finansowe do realizacji celów firmy przekazane do dyspozycji z zewnątrz. Wprowadzony kapitał w strukturze firmy stanie się kapitałem obcym, którego zwiększenie powodować będzie wzrost zadłużenia podmiotu gospodarczego.

Finansowanie wewnętrzne - charakteryzuje się tym, iż niezbędne do realizacji celów środki finansowe pozyskuje się z zasobów własnych. Praktycznie oznacza to zatrzymanie wygospodarowanego zysku w firmie. Tylko firmy wypracowujące duże zyski mogą reinwestować dużą część tego zysku.