Powrót

Spis treści:

Krótki opis przedsięwzięcia
Cele
Charakterystyka podmiotu
Kierunki działania
Oferta towarów i usług
Zatrudnienie
Analiza finansowa
Rachunek wyników
Przepływy pieniężne
Wnioski

Analityka:

Majątek firmy
Stan zobowiązań
Rachunek wyników w układzie okresowym z podziałem na kwartały
Rachunek wyników w układzie narastającym z podziałem na kwartały
Przepływy pieniężne w układzie okresowym z podziałem na kwartały
Przepływy pieniężne w układzie narastającym z podziałem na kwartały
Planowane przychody z tytułu sprzedaży towarów
Planowane przychody z tytułu sprzedaży usług
Zatrudnienie i płace
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Amortyzacja
Koszty
Wybrane wskaźniki ekonomiczne
Wartość zaktualizowana netto (NPV)
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)