Powrót


Spis treści:

Majątek firmy
Stan zobowiązań
Rachunek wyników w układzie okresowym z podziałem na kwartały
Rachunek wyników w układzie narastającym z podziałem na kwartały
Przepływy pieniężne w układzie okresowym z podziałem na kwartały
Przepływy pieniężne w układzie narastającym z podziałem na kwartały
Koszty będące jednocześnie wydatkami
Sprzedaż usług z podziałem na kwartały
Zatrudnienie i płace
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Wskaźniki
Amortyzacja środków trwałych
Wartość zaktualizowana netto - NPV
Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
Analiza ryzyka
Grafika - wykresy liniowe