Powrót


Spis treści:

Analityka - zestawienia tabelaryczne:

Majątek spółki
Stan zobowiązań
Grunty rolne ogółem
Użytkowanie gruntów
Powierzchnia zasiewów, plony i zbiory
Pogłowie zwierząt w sztukach fizycznych
Wydajności jednostkowe zwierząt
Wielkość produkcji zwierzęcej
Sprzedaż produktów roślinnych
Sprzedaż produktów zwierzęcych
Sprzedaż usług
Planowane inwestycje i źródła finansowania
Zatrudnienie i płace
Planowane zakupy środków produkcji
Przepływy pieniężne w układzie okresowym
Przepływy pieniężne w układzie narastającym
Rachunek wyników w układzie okresowym
Rachunek wyników w układzie narastającym
Bilans
Wskaźniki
Obrót produktami roślinnymi
Amortyzacja środków trwałych
Stan zadłużenia kredytowego
Wartość zaktualizowana netto - NPV
Analiza ryzyka opracowana metodą rachunku prawdopodobieństwa
Obrót stadem bydła mlecznego w pierwszym roku
Obrót stadem bydła mlecznego w drugim roku
Obrót stadem bydła mlecznego w trzecim roku
Obrót stadem bydła mięsnego w pierwszym roku
Obrót stadem bydła mięsnego w drugim roku
Obrót stadem bydła mięsnego w trzecim roku
Grafika - wykresy