Powrót


Spis treści:

Krótka charakterystyka firmy
Profil firmy
Struktura zatrudnienia w firmie
Oferta produktów
Analiza finansowa
Bilans
Rachunek wyników (zysków i strat)
Rachunek przepływów pieniężnych
Analiza rentowności przedsięwzięcia
Zakończenie

Analityka:

Bilans
Stan zobowiązań
Rachunek wyników w układzie okresowym z podziałem na kwartały
Rachunek wyników w układzie narastającym z podziałem na kwartały
Przepływy pieniężne w układzie okresowym z podziałem na kwartały
Przepływy pieniężne w układzie narastającym z podziałem na kwartały
Sprzedaż towarów z podziałem na kwartały
Sprzedaż produktów w ujęciu kwartalnym
Plan produkcji
Zatrudnienie i płace
Planowane inwestycje oraz źródła finansowania
Stan zadłużenia kredytowego wraz z zapotrzebowaniem
Amortyzacja środków trwałych
Koszty z podziałem na kwartały
Wskaźniki ekonomiczne
Analiza ryzyka opracowana metodą rachunku prawdopodobieństwa
Wartość zaktualizowana netto - NPV
Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
Grafika - wykresy