Powrót         Dalej


Wybrane wskaźniki ekonomiczne

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

Wnioski wynikające z analizy wielkości sprzedaży, rachunku wyników, rachunków przepływów gotówki oraz bilansów mogą być wzbogacone przez skonstruowanie i analizę odpowiednio dobranych wskaźników (rentowności, zadłużenia itp), czyli relacji zachodzących między określonymi wielkościami, jakie ujęte są w tych sprawozdaniach, uzupełnionymi o niektóre dodatkowe dane.

Wskaźniki płynności finansowej
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki operacyjności