Powrót         Dalej


Wybrane wskaźniki ekonomiczne


Wnioski wynikające z analizy wielkości sprzedaży, rachunku wyników, rachunków przepływów gotówki oraz bilansów mogą być wzbogacone przez skonstruowanie i analizę odpowiednio dobranych wskaźników rentowności, zadłużenia itp, czyli relacji zachodzących między określonymi wielkościami, jakie ujęte są w tych sprawozdaniach, uzupełnionymi o niektóre dodatkowe dane.